ମାଙ୍ଗେ ଇନାଆ ୱାଆ ୱେସ୍‌ପନି ମାଚେସି ଇରୁ ନେଲେ ମାନି ଲିଙ୍କ୍‌ ତାବା ସାଜା ଚିଟି ଲେକି ଇଆନ୍ଦୁ । ଆମୁ ମିନ୍ଦାଆ ମତାମତ ପାଟେସି ଗାପ୍‌ଚି ଡ଼ୁଙ୍ଗୁ ଆନାମୁ ।

computer400x300.jpg
ବେଗାଲି ଲକୁରି ପାଣ୍ଡାରୁ